• 95%

  Niet gerealiseerd beleid

Ongeveer 95% van het op directieniveau bepaald beleid wordt NIET effectief omgezet naar het uitvoeringsniveau van de organisatie.

Daarmee wordt op uitvoeringsniveau dus maar tot 5% van het gepland beleid geeffectueerd.

(Kaplan, Norton)

Publieke waarde is (1) het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol,
(2) tot stand komt op een manier die legitiem is en vertrouwen wekt bij de samenleving
en (3) gereflecteerd wordt in de dagelijkse bedrijfsvoering

(Talbot 2006 , Moore 1995)

Samenwerken  aan publieke waardecreatie voor de overheid

Wij ondersteunen openbaar bestuurders bij het verhogen en vormgeven van de publieke waarde van overheidsorganisaties.

Publiekewaardecreatie is een kennis- en expertiseplatform waarin  samenwerken  aan publieke waardecreatie voor de overheid centraal staat.  

We ontwikkelen referentiearchitectuur waarmee openbaar bestuurders in samenwerking met ambtelijke uitvoeringsorganisaties publieke waarde concreet en meetbaar kunnen operationaliseren.

Nieuwe inzichten in de kwaliteit van publieke dienstverlening kunnen direct omgezet worden in  concrete actie: Publieke waarde verhogen.

Zo ontstaat er inzicht in een continu veranderproces. Dit is essentieel is om het vertrouwen in de relatie tussen burger en overheid te optimaliseren en te borgen.

En zo ontstaat een vraag- en oplossingsgerichte overheid die de kwaliteit van publieke dienstverlening en bedrijfsvoering continu verbetert.

En dat is een mooi uitzicht op een waardevolle overheid!

Publiekewaardecreatie.nl is:

 • waardegericht voor het openbaar bestuur
 • waardegedreven voor de overheidsorganisatie
 • waardevol voor de samenleving

Publieke waarde creëren is bouwen aan vertrouwen.

oftewel:
Een overheidsorganisatie die resultaten behaalt ten behoeve van de samenleving

En het liefst gewaardeerd met minimaal een 8

Waarom publieke waardecreatie?

Publieke waarde creëren is noodzakelijk om het vertrouwen van de burger te verkrijgen en te behouden.

Het staat voor het garanderen dat doelstellingen worden behaald en publieke diensten worden geleverd ten behoeve van de gemeenschap op een manier die wordt ervaren als:

 1. Legitiem, en
 2. Vertrouwen wekt bij het publiek

Om het vertrouwen van de burger te verkrijgen en te behouden is het benoemen en rechtvaardigen van de publieke waarde welke door de organisatie worden behaald en worden gereflecteerd in de dagelijkse gang van zaken van essentieel belang.

(M. Moore, 1995)

Hoe publieke waarde creëren?

De overheid heeft een monopoliepositie op publieke dienstverlening die tot stand komt met de inzet van gemeenschapsgeld en overheidsorganisaties.

Daarom moet de burger erop kunnen vertrouwen dat de overheid onder alle omstandigheden presteert en publieke dienstverlening biedt die aansluit bij de huidige tijdsgeest van de samenleving en voorkeuren van de burger.

Het vereist een vorm van goed openbaar bestuur om voldoende bestuurskracht te ontwikkelen en daarmee publieke waarde te creëren. Zodat dit proces in goede banen wordt geleid en de publieke waarde gereflecteerd wordt in de dagelijkse bedrijfsvoering zodat dit vertrouwen wekt bij de samenleving.

Het gaat hierbij dus om de manier waarop publieke waarde tot stand komt.

Wat te doen?

De wereld verandert in een razendsnel tempo en ook de overheid ontkomt er niet aan daarin mee te veranderen.

In deze sterk veranderende omstandigheden een hoge kwaliteit van dienstverlening bieden betekent risico’s nemen en regie op risicobeheersing voeren.

Want veranderen betekent onzekerheid, en onzekerheid is een risico. Zeker als het om gemeenschapsgeld en de kwaliteit van publieke dienstverlening gaat.

Daarom is het zaak om vraaggestuurd- en oplossingsgericht samen te werken aan excellente publieke dienstverlening zonder verliesoogmerk.

Dit kan alleen door hetzelfde doel na te streven en dit te sturen op samenhang zodat een coherent geheel ontstaat tussen:

 1. Uitkomsten  (het vertrouwen van de burger in de overheid)
 2. Resultaten (een publiekewaarde gedreven overheid)
 3. Prestatie (een effectieve overheid)
 4. Een kostenbewuste (efficiënte) overheid

Publiekewaardecreatie.nl is
waardegericht voor het openbaar bestuur,
waardegedreven voor de overheidsorganisatie
& waardevol voor de samenleving

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!

Publieke Waarde Sport

65 % Nederlandse gemeenten beschikt niet over een actueel sportbeleid

Publieke waarde

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol” (Talbot,
2006) “en tot stand komt op een manier die legitiem is en vertrouwen wekt bij de samenleving”
(Moore, 1995).

Een niet onbelangrijk gegeven voor gemeentebesturen die het beste met hun burgers
voorhebben. En hoe is het gesteld met de publieke waarde van sportfaciliteiten en sport-, recreatie- en bewegingsprogramma’s waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn?

In een meer dan interessant artikel in de uitgave van de Vereniging Sport en Gemeenten van
september 2019 gaat Sandra van Maanen in op de Social Return of Investment van sport en
bewegen. Zij start het artikel met de vraag wat investeren in sport gemeenten oplevert. Een terechte
vraag. Het zijn immers de Nederlandse gemeenten die voor een aanzienlijk deel sportaanbod
faciliteren en bekostigen. Nederlandse gemeenten hebben in 2017 ruim 1 miljard euro netto aan
sport uitgegeven. Dat is 1,6 procent van alle uitgaven van de gemeenten en per inwoner gemiddeld
59 euro (bron: Monitor Sportuitgaven gemeenten, MulierInstituut 2018). Volgens Van Maanen levert
elke geïnvesteerde euro 2,5 keer zoveel op. En, zo gaat Van Maanen verder, de SROI kan gemeenten
helpen beleidsmatige keuzes te maken, te onderbouwen en te verantwoorden.

In deze benadering ligt een zwaar accent op het economisch rendement van sport en minder op
publieke waarde zoals eerder gedefinieerd. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, maar het is
ontegenzeglijk dat meer en meer gemeenten oog krijgen voor de publieke waarde van Sport.
Het ontsluiten van publieke waarde gebeurt door het nog nadrukkelijker ontwikkelen van integraal
sportbeleid waarbij verbindingen worden gelegd met het o.a. het sociaal domein, de participatiewet
en ruimtelijke planning.

Een vervolgvraag is hoe in de afgelopen 10 jaar publieke waarde door gemeenten is gemonitord en
gemeten. Rotterdam is een voorbeeld van een gemeente die als een van eerste de stap zette om
voor alle voorkomende productgroepen sport en recreatie prestatie-indicatoren en kengetallen te
ontwikkelen. Deze werden benut voor de verantwoording van geleverde diensten. Maar daarmee
was nog steeds sprake van een globale wijze van verantwoording. Welke accommodaties en diensten
biedt de gemeente aan, wat kost het, wat is het gebruik en wat is de gebruikerstevredenheid.
Uitgedrukt in financiële cijfers, prestatie-indicatoren, kengetallen en klantentevredenheidscijfers.

Verdiepingsslag meting en verantwoording

Bij de programma’s Lekker Fit en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) volgde een verdiepingsslag in
het monitoren, meten en verantwoorden. Meting van gedrags- en gezondheidseffecten zijn
voorbeelden van metingen van behaalde positieve gedrags- en gezondheidsresultaten. Op de schaal
van een onderzoekspopulatie, in de genoemde voorbeelden basisschoolleerlingen, kun je spreken
van al of niet behaalde waardevolle publieke waarde in de vorm van gedrags- gezondheidseffecten.

Doelmatige overheid en organiserend vermogen

Bij beleid, uitvoering en resultaatmeting van gemeentelijk sportbeleid is het zaak onderscheid te
maken tussen de rol van gemeenten, gesubsidieerde aanbieders, commerciële aanbieders en de
gebruikers van sportfaciliteiten en programma’s. Deelname aan en tevredenheid over het sport- en beweegaanbod van burgers kun je meten. Doelgerichtheid en efficiency van gesubsidieerde en
commerciële aanbieders kan inzichtelijk worden gemaakt en worden beoordeeld.

Maar hoe beoordeel je het organiserend vermogen en de doelmatigheid van gemeenten om op het
terrein van sport, recreatie en bewegen maximale publieke waarde te bewerkstelligen.
Wordt vanuit het laatste collegeprogramma het staande sportbeleid bijgestuurd? Beschikt een
gemeente over actueel beleid voor sport, recreatie en bewegen? Wordt nieuw sportbeleid
doelgericht gerealiseerd? De vraag stellen is hem ook beantwoorden.

Wordt daarvoor ingezoomd op de beschikbaarheid van geactualiseerde of nieuwe beleidsnota’s bij
gemeenten als bestuurlijk sturingsinstrument dan is er het volgende beeld (bron: databank
Vereniging Sport en Gemeenten). In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en het
daaropvolgende jaar 2019 brachten 31 (8,7%) van de gemeenten een nieuwe sportnota uit. In 2017,
voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 werd door 40 gemeenten (11,3 %) een nieuwe
sportnota vastgesteld. In de jaren 2014 t/m 2016 was dat bij 44 (12,4 %) gemeenten het geval.

Voor de achterblijvers geldt dat actuele ontwikkelingen binnen het beleidsveld sport, recreatie en
bewegen en de verbindingen met gezondheid en het sociaal domein zeer waarschijnlijk nog geen
plek in het beleid hebben gevonden. Of het kan zijn dat het omarmen van nieuwe beleidsinzichten en
de vertaling daarvan in uitvoeringsprogramma’s meer ad-hoc plaatsvindt.

En als alle gemeenten hun sportnota’s in de loop der jaren bij de databank van de VSG hebben
aangemeld, zijn er nogal wat gemeenten die op achterstand staan. De databank telt over de periode
2010 t/m 2013 115 beleidsnota’s van gemeenten (32,4 %). Zij lopen daarmee achter met hun beleid
sport, recreatie en bewegen. Zo is er een gemeente in Zuid-Holland met meer dan 100.00 inwoners,
een sterke economie en topsport binnen de gemeentegrenzen, maar geen actueel sportbeleid.

Een vervolgvraag luidt. In hoeverre kunnen gemeenten die op basis van “oud beleid’ hun
sportfaciliteiten aansturen en beweegprogramma’s laten uitvoeren, voldoende publieke waarde
beiden? En dit mede in relatie tot de publieke gelden die daarmee zijn gemoeid. Dat valt te
betwijfelen!

De oorzaak van achterblijvend beleid kan gezocht worden in politieke keuzes over de inrichting en
taken van de ambtelijke organisaties in het afgelopen decennium. Afdelingen sport die opgingen in
afdelingen welzijn en de overgang van zelf uitvoeren naar aanbesteden en regie voeren. En tenslotte
de invoering van de WMO waardoor sportbeleid een bescheiden plekje kreeg binnen het beleidsveld
sociaal domein. Met als gevolg dat beleidsontwikkeling sport bij gemeenten of moet worden
ingehuurd of achterwege blijft. En dat nog afgezien van de kennis die nodig is om bijv. de bouw van
nieuwe accommodaties aan te besteden.

Een meevaller voor gemeenten die met ‘oud beleid’ werken, is het besluit van het kabinet om
incidenteel geld beschikbaar te stellen voor de opzet en uitvoering van sportakkoorden binnen
gemeenten. Sportakkoorden die door een onafhankelijke sportformateur met de diverse
beweegaanbieders in een gemeente wordt opgesteld. Als dit door een sportformateur in een
gemeente goed wordt aangepakt, kan dit leiden tot waardevolle initiatieven op het vlak van sport,
recreatie, bewegen en gezondheid.

Het voorgaande kan voor gemeentebesturen ook een prikkel betekenen om als onderdeel van goed
openbaar bestuur het sportbeleid tegen het licht te houden en te vernieuwen. Door de inzet van
professionele beleidsadviseurs die kennis hebben van sport, recreatie en bewegen en niet alleen van
het sociale domein in engere zin. Meer Publieke Waarde Sport voor de burger door meer doelgericht
te werk te gaan. Het kan !

 • Introductie
  Publieke Waardecreatie
  Voor Overheidsorganisaties

  Masterclass

  dinsdag 7 en woensdag 8 juli 2020

  in Arnhem

Masterclass

Introductie publieke waardecreatie voor overheidsorganisaties

Introductie

Succesvol inspelen op veranderende omstandigheden

Transities en transformaties zijn binnen de overheid aan de orde van de dag.

Om het (organisatie-) mechanisme van een overheidsorganisatie zich optimaal te laten aanpassen aan veranderende omstandigheden is het van belang om de organisatie in een dynamische staat te brengen, zodat de organisatie continu publieke waarde kan creëren door succesvol in te spelen op veranderende omstandigheden en actuele vraagstukken.

Dat is binnen een overheidsorganisatie makkelijker gezegd dan gedaan omdat we te maken hebben met een duaal systeem met bureaucratische eigenschappen. Waardoor het steeds lastiger wordt effectief te sturen op maatschappelijke vraagstukken en deze te vertalen naar de ambtelijke uitvoeringsorganisatie (zie figuur 1).

Waarde gedreven visie operationaliseren

Tijdens deze Masterclass leert u uw waarde gedreven visie te operationaliseren met de ambtelijke uitvoeringsorganisatie door deze om te vormen naar een publieke waarde creërende organisatie.

Zodat u:

 • Effectief bestuurlijke (politieke) beslissingen kunt nemen en;
 • Deze efficiënt kunt vormgeven met het (ambtelijke) uitvoeringsapparaat.
 • Daarmee ten aller tijde een hoge mate van publieke waarde kunt garanderen;
 • En het vertrouwen van de burger in de overheid (over-)stijgt.

Inhoud

De visie

Alles wat de overheid doet is in principe publieke dienstverlening, want de overheid is er voor de burger. Daarom is het belangrijk dat de burger vertrouwen heeft in de kwaliteit van publieke dienstverlening die de overheid biedt, zodat deze gewaardeerd wordt met een 8.

Als dit de visie op de beoogde publieke waarde van overheidsorganisatie is, dan dienen we er ook voor te zorgen dat de ambtelijke uitvoeringsorganisatie fit (of dynamisch) genoeg is om dit uit te voeren en bij machte is die waarde te produceren.

De operationalisering

Dat betekent dat de ambtelijk uitvoeringsorganisatie ook minimaal een 8 moet scoren op de kwaliteit van interne bedrijfsvoering. Dit wordt bereikt door te sturen op de zes wetenschappelijke kritische succesfactoren die verantwoordelijk zijn voor publieke waardecreatie.

Deze zes succesfactoren zijn integraal opgenomen in het publieke waarde framework waardoor het mogelijk wordt om op basis van “evidence based management” de kwaliteit van de organisatie vast te stellen en deze te significant te verbeteren.

Het speelveld

Deze masterclass laat u kennis maken met de zes kritische succesfactoren van publieke waardecreatie en leren wij u hoe deze in samenhang te sturen en te verbeteren:

 • Publieke waardecreatie
 • Goed openbaar bestuur
 • Bestuurskracht
 • Vertrouwen
 • Participeren en samenwerken

Het ‘publieke waarde assessment’

Voor aanvang van deze Masterclass wordt u gevraagd om het publieke waarde assessment in te vullen zodat u kunt kennismaken met het publieke waarde framework en voor uzelf de status van uw eigen organisatie kunt bepalen.

Hiermee heeft u gelijk een praktijkcase in handen en met de uitslag van het assessment gaan we tijdens de Masterclass aan de slag om er ervaring mee op te doen en vooral ervaringen uit te wisselen. Want de uitslag van het publieke waarde-assessment geeft realtime inzicht in de huidige (IST) dynamische staat van de eigen organisatie, en geeft weer in hoeverre de organisatie dynamisch genoeg is om op dit moment publieke waarde te creëren.

Vanuit dit solide vertrekpunt kunnen doelen (SOLL) bepaalt worden om de organisatie in een dynamische staat te brengen en dit in samenhang te ontwikkelen.

Het eindresultaat is een duidelijk overzicht van de actuele dynamische status van uw organisatie en het vermogen om daarmee publieke waarde te creëren. Zo verbinden we de theoretische wetenschap met praktische oplossingen die u gelijk in de praktijk kunt toetsten.

Verdeeld over deze vijf karakteristieken bevinden zich 46 wetenschappelijke kenmerken die bewezen bijdragen aan publiek waardecreatie van uw overheidsorganisatie.

Doelstelling en doelgroep

Sturen op samenhang 

De doelstelling voor deze Masterclass is inzicht creëren in de huidige dynamische status van uw overheidsorganisatie en daarmee de huidige capaciteit tot publieke waardcreatie bepalen. Zodat u precies weet hoe- en waar u in samenhang op moet sturen om dit te verbeteren, een breder draagvlak verkrijgt voor veranderingen, en… wat u juist niet moet doen.

U verkrijgt daarbij inzicht in samenhang van de volgende  begrippen:

 • Publieke waardecreatie
 • Goed openbaar bestuur
 • Bestuurskracht
 • Dynamische overheidsorganisaties
 • Vraag- en oplossingsgericht veranderen
 • Organisatie vitaliteit
 • Kwaliteit van informatievoorziening
 • Excellente publieke dienstverlening

Dialoog en reflectie

Inspiratie en betekenisgeving bestaan pas als emotie en ratio aan de orde zijn.

Ratio is van belang om argumenten te wisselen en gezamenlijk te analyseren. Emotie is van belang om vertrouwen op te bouwen; dit is een belangrijke voorwaarde om nieuwe inzichten te verwerven en gezamenlijk als het ware ‘op weg’ te gaan om waardegedreven verandering vorm te geven.

Daarom zal tijdens deze Masterclass het accent liggen op dialoog en reflectie om tot een optimaal leerresultaat te komen.

Doelgroep

Deze Masterclass is een must voor raadsleden, wethouders, gemeente secretarissen, afdelingsdirecteuren, eindverantwoordelijken en teamleiders die leiding geven aan veranderingen en alles willen weten over publieke waardecreatie binnen een dynamische omgeving.

Resultaat

Overzicht creëren

Het resultaat van deze Masterclass is dat u rust brengt en overzicht kunt creëren in de dagelijkse gang van zaken binnen een dynamische omgeving, zodat uw organisatie en burgers meer vertrouwen verkrijgen in de lopende transities of transformaties waaraan u leiding geeft.

Doordat deze meer rendement opleveren in de vorm van excellente dienstverlening met een publieke waarde, vormgegeven door een waarde gedreven en kostenbewuste uitvoeringsorganisatie.

Inzicht praktisch toepassen

U verkrijgt nieuwe en waardevolle inzichten in het drieluik:

 • Kwaliteit van organisatie (dynamische overheidsorganisaties)
 • Kwaliteit van informatie (sturen op kennis)
 • Kwaliteit van publieke dienstverlening (leveren van excellente publieke dienstverlening)

Deze inzichten kunt u gelijk praktisch toepassen binnen uw eigen werkveld en -organisatie. Waardoor direct resultaat zichtbaar wordt.

“De training was leerzaam met veel theorie, goede anekdotes en veel interactie”

“Voldoende basiskennis opgedaan voor mijn rol”

“Waardevol en Inspirerend”

“Vlot, interactief en prikkelende aanzet tot nadenken in de praktijk van informatiemanagement”

Leerzame training met een verfrissende ‘niet ICT’ insteek van informatiemanagement

“Prima training in een interactieve sessie”

Data en locatie

Data:

dinsdag 7 en woensdag 8 juli

Aantal deelnemers:

12 personen

Tijd:

Van 9:00 tot 16:00 (inclusief lunch en met afsluitende evaluatieborrel)

Locatie:

Landgoed Hotel & Restaurant Groot warnsborn

Bakenbergseweg 277

6816 VP,  Arnhem

15728

Aankomende Data

Masterclass Introductie Publieke Waardecreatie voor Overheidsorganisaties

April 2021
MDWDVZZ
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
Mei 2021
MDWDVZZ
17
1
2
18
3
4
5
6
7
8
9
19
10
11
12
13
14
15
16
20
17
18
19
20
21
22
23
21
24
25
26
27
28
29
30
22
31
Juni 2021
MDWDVZZ
22
1
2
3
4
5
6
23
7
8
9
10
11
12
13
24
14
15
16
17
18
19
20
25
21
22
23
24
25
26
27
26
28
29
30
Beschikbaar
Volgeboekt

Eerstvolgende Masterclass

Dinsdag 7 en woensdag 8 juli
Deze Masterclass wordt ook op
aanvraag en Incompany gegeven

Kosten en meer informatie

Deze Masterclass duurt een hele dag en kent een maximum aantal deelnemers van 12 personen.

De kosten voor deze Masterclass bedragen 445.- Euro inclusief lunch en exclusief Btw.

Bij deze Masterclass is inbegrepen:

 • Literatuur
 • DO assessment
 • Lunch, koffie, thee en fris

Inschrijven voor deze Masterclass kan via het aanmeldingsformulier.

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging per email met verdere details over deze Masterclass en een factuur, de factuur dient 2 dagen voor aanvang van Masterclass voldaan te zijn.

Ja, ik schrijf me in voor deze Masterclass!

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!

 • PUBLIEKE WAARDE OP DE BESTUURSTAFEL

  Masterclass

Masterclass

Publieke waarde op de bestuurstafel

Introductie

De weg naar publieke waardecreatie hoeft beslist niet lang en complex te zijn. Toch valt het in de praktijk vaak niet mee om iedereen op één lijn te krijgen.

Daarom is het belangrijk iedereen de zelfde taal te laten spreken. Het DO-framework stelt u in staat om iedereen de zelfde taal te laten spreken en is daarmee uitermate geschikt als kapstok om bruggenhoofden te bouwen en bruggen te slaan tussen:

 • Wetgeving en uitvoering
 • Verantwoordelijke politici en bedrijfsvoering
 • Personeel en lijnorganisatie
 • Diverse lagen van de overheid
 • Leidinggevenden en medewerkers in het veld

Het DO-framework stelt u in staat om iedereen de zelfde taal te laten spreken
en is daarmee uitermate geschikt als kapstok
om bruggenhoofden te bouwen en bruggen te slaan

Inhoud 

Tijdens ons coachingsprogramma worden in hoofdlijnen de volgende vier stappen doorlopen die ten behoeve van de organisatie en stakeholders de basis leggen voor de creatie van publieke waarde:

1

Filosofische werkzaamheden:

Deze stap is sterk geassocieerd met het benoemen en rechtvaardigen van publieke waarde welke door de organisatie worden behaald of worden gereflecteerd in de dagelijkse gang van zaken.

2

Politieke werkzaamheden:

Deze stap houdt verband met het afstemmen en opbouwen van een brede- en krachtige basis ten behoeve van overeenstemming met alle stakeholders, en heeft betrekking op alle gebieden van de te creëren publieke waarde waar de organisatie verantwoordelijke voor is en op geëvalueerd zal worden.

3

Technische werkzaamheden:

Dit betreft het vinden en ontwikkelen van betrouwbaar empirisch bewijsmateriaal dat overeenkomt met de gebieden waar de organisatie voor verantwoordelijk is en op geëvalueerd zal worden.

4

Management werkzaamheden: 

Dit betreft het linken van het meetsysteem uit de vorige stap met een performancemanagement-systeem dat gebruikt kan worden om de prestaties te verbeteren.

“De training was leerzaam met veel theorie, goede anekdotes en veel interactie”

“Voldoende basiskennis opgedaan voor mijn rol”

“Waardevol en Inspirerend”

Leerzame training met een verfrissende ‘niet ICT’ insteek van informatiemanagement

“Vlot, interactief en prikkelende aanzet tot nadenken in de praktijk van informatiemanagement”

“Prima training in een interactieve sessie”

Data en locatie

Data:

Op aanvraag & in overleg

Aantal deelnemers:

12 personen

Tijd:

Van 9:00 tot 16:00 (inclusief lunch en met afsluitende evaluatieborrel)

Locatie:

Deze Masterclass kan in overleg op uw eigen locatie gegeven worden.

Locatie: 

Landgoed Hotel & Restaurant Groot warnsborn

Bakenbergseweg 277,

6816 VP,  Arnhem

Locatie: 

Hogeschool Novi

Zonnebaan 9,

3542 EA,  Utrecht

Locatie: 

Hotel Van Der Valk

Aalsterweg 322,

5644RL,  Eindhoven

15728

Aankomende Data

Masterclass Publieke Waarde op de Bestuurstafel

April 2021
MDWDVZZ
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
Mei 2021
MDWDVZZ
17
1
2
18
3
4
5
6
7
8
9
19
10
11
12
13
14
15
16
20
17
18
19
20
21
22
23
21
24
25
26
27
28
29
30
22
31
Juni 2021
MDWDVZZ
22
1
2
3
4
5
6
23
7
8
9
10
11
12
13
24
14
15
16
17
18
19
20
25
21
22
23
24
25
26
27
26
28
29
30
Beschikbaar
Volgeboekt

Eerstvolgende Masterclass

Er staat momenteel geen Masterclass
Publieke Waarde op de Bestuurstafel ingepland.
Deze Masterclass wordt ook op
aanvraag en Incompany gegeven

Kosten en inschrijven

Prijs:

De kosten voor deze boardroomsessie bedragen 495,- Euro excl. btw.

Meer informatie over deze Masterclass Publieke waarde op de bestuurstafel of een aanvraag voor een Incompany training  kan aangevraagd worden via het contactformulier.

Ja, ik wil meer informatie over de masterclass ontvangen!

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!