Achtergrond

Een succesvolle beleidscyclus  bestaat grofweg uit 3 stappen:

Het maken en ontwikkelen van beleid (beleid-planning) , de operationele uitvoer ervan (beleidsuitvoering) en toetsen van de gevolgen/uitwerking die deze heeft in de maatschappij (beleidsevaluatie).

Hierbij is het de verantwoordelijkheid van politici en directies, om nieuw of bestaand beleid vorm te geven, en beleid(ambtenaren) daar op een efficiënte en effectieve wijze uitvoer aan te geven, om vervolgens een weg te vinden in de maatschappij ( burgers en bedrijven)

Probleemstelling

Desalniettemin lijkt een deel van de beleidsdoelstellingen onderweg deels verloren te gaan en leid daardoor om verschillende uiteenlopende rede, in de beleving van de burger, niet tot het gewenste resultaat.   Waarbij de vragen opkomen: Is het beleid helder? Hoe vindt de overdracht van directie naar de operatie plaats? Beschikken de uitvoerders over duidelijke en consistente richtlijnen om de opdracht uit te voeren? En is er voldoende rekening gehouden met terugkoppeling vanuit de maatschappij?

Omdat beleid, en de uitvoer ervan, nu eenmaal mensenwerk is welke onderhevig is aan persoonlijke aannames, inzichten, belangen, oordelen, kennis en capaciteit is het van belang de beleidsdoelstelling  zo helder mogelijk te duiden en te ondersteunen met kwalitatieve informatie technologie waar indien gewenst een beroep op kan worden gedaan bij het efficiënt en effectief uitvoeren en realiseren van beleid.

Overheid

De informatie technologie zou politiek en directies overzicht en inzicht moeten geven in de beleidsdoelen en in hoeverre deze gerealiseerd zijn, maar tegelijkertijd de uitvoerders richting geven bij het operationeel uitvoeren van de doelen en de informatie die daarbij van dienst kan zijn om deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Zonder daarmee de vrijheid en creativiteit van handelen van het individu in de weg te staan.

Burgers

Door burgers niet alleen te informeren over; doelen en resultaten, maar ook te betrekken bij de inspanningen die daarvoor geleverd dienen te worden zal als vanzelfsprekend,  leiden tot een meer participerende betrokkenheid, simpelweg omdat men een beter inzicht heeft in de complexiteit van soms voor het oog simpele beleidsdoelstelling en in sommige gevallen teleurstellende resultaten.

Operationeel

Omdat operationele beleidsmedewerkers onmiskenbaar de meest belangrijke schakel zijn om de door de politiek geformuleerde beleidsdoelen te vertalen naar optimale dienstverlening voor burgers en bedrijven, is toegang tot kwalitatieve informatie technologie (data) een belangrijke toegevoegde waarde.

Kompas

De MKit (Management Knowledge improvement tool)  is een online kompas die operationele beleidsmedewerker een selectie aan relevante informatie, content, suggesties en keuzemogelijkheden geeft die aangewend en/of toegepast kunnen worden om de beleidsdoelen doormiddel van onderlinge kennisuitwisseling op een vlotte en kosten efficiënte wijze te realiseren.

Om het Kompas te activeren dienen 4 stappen te worden doorlopen:

 1. Beleidsdoelen: invoeren van beleidsdoelen en standaarden
 2. Operationeel: beleidsmedewerkers vragen naar de operationele vorderingen van de beleidsdoelen.
 3. Content: verzamel bestaande en/of ontwikkel nieuwe content die bijdraagt aan het efficiënt en effectief realiseren van beleidsdoelen.
 4. Delen: deel beleidsgericht content met gelijkgestemde

Functionaliteit

Op basis van de operationele beoordeling van de beleidsmedewerkers wordt duidelijk welke beleidsdoelen nog niet (geheel) zijn gerealiseerd.

Op basis van deze analyse wordt automatisch content geproduceerd die gedeeld kan worden, om deze doelen verder te realiseren. Uiteraard bepaald de beleidsmedewerker zelf of de gekozen content ook daadwerkelijk bijdraagt aan het uiteindelijke doel. Zoals eerder vermeld; uiteindelijk is en blijft succesvol overheidsbeleid en de uitvoer ervan mensenwerk. Het kompas kan daarbij slechts de weg naar succes versnellen.

Voordelen van de KIT:

Gebruiker:

 • Expertise en kennis van operationele beleidsmedewerker staat centraal bij het gebruik van het kompas.
 • Kompas geeft richting bij het realiseren van operationele doelstellingen, door kennisdeling van relevante content.
 • De content is toegankelijk voor een vooraf bepaald aantal stakeholders en bevorderd daarmee de onderlinge synergie.
 • Toepasbaar bij het realiseren van nationale, lokale of projectmatige doelstellingen gericht op zowel processen als prestaties.

Content:

 • Het Kompas geeft 24 uur per dag toegang tot beleidsrelevante content.
 • Door content te hergebruiken hoeft het wiel niet keer op keer opnieuw uitgevonden te worden.
 • Operationele kennis is niet meer persoonsgebonden maar blijft beschikbaar voor het collectief .
 • Nieuwe content kan door beleidsmedewerkers zelf worden toegevoegd zonder tussenkomst van externe experts

Additioneel:

 • Geeft overzicht in de voortgang van beleidsdoelen en de realisatie ervan.
 • Optioneel kunnen burgers toegang krijgen tot (een deel van) het kompas om inzicht te krijgen in de processen die voorafgaan aan doelen en resultaten