M&AT/CULTUURSCAN Actuele beschouwing
van FINANCIEEL DAGBLAD

d.d. donderdag 15 december 2016

Jule Hinrichs • Economie & Politiek

 

door Harry Oude Wolbers

 

thema ‘We hebben weerbare burgers nodig’
Job Swank, bestuurder De Nederlandsche Bank

 (foto: Peter Boer)

Jong en oud zal permanent moeten bijleren om mee te komen in een globaliserende en technologisch veranderende economie. Dat zegt directeur Job Swank van De Nederlandsche Bank

De Nederlandse economie is volop in beweging. De vergrijzing rukt op, de dienstensector wordt al maar dominanter, op de arbeidsmarkt is het aandeel van flexibel werk heel sterk toegenomen. Hoe moeten we met nieuwe uitdagingen omgaan om perspectief te behouden op een verdere groei van de economie?

inleiding In het kader van de voorbereiding op mijn promotie onderzoek discussieer ik momenteel over de opbouw en indeling van het integrale rolmodel, inro. Ik zoek daarbij steevast de toevlucht in voorbeelden, het liefst die voorbeelden die ik aan den lijve heb ondervonden en goed weergeven waarop ik mij baseer. Dat blijkt in de praktijk meer dan voldoende.

De PHDgroep echter neemt daar geen genoegen mee en daagt mij uit de indeling verder te onderbouwen. Een eerste aanzet daartoe maar wel vanuit de actualiteit en wat mij betreft ook de praktijk.

 

aandacht Jule Hinrichs geeft in het artikel ‘we hebben weerbare burgers nodig’ in het Financieel dagblad van vrijdag 16 december het standpunt weer van Job Swank bestuurder De Nederlandse Bank. Ik selecteer even de meest in het oog springende termen;
  ·      Weerbaar

·      Permanent bijleren

·      Globaliseren

·      Veranderende economie

·     Volop in beweging

·     Oprukkende vergrijzing

 

·     Flexibel

·     Nieuwe uitdagingen

·     Perspectief

·     Behouden

·     Verdere groei

opvallend Zonder in te gaan op de zin en juistheid van deze beweringen valt wel op dat de heer Swank van mening is dat “we” ons moeten aanpassen aan de omstandigheden. Bijna alle gebezigde krachttermen wijzen in de richting van noodzakelijke veranderingen. Dat de heer Swank bij De Nederlandse Bank werkt en dat, zo blijkt uit vervolg van het artikel, ook nog een rapport van diezelfde bank zal worden gepubliceerd versterkt dat gevoel van noodzaak. Een poging om een ‘burning platform’ te creëren. Gelukkig voor de wat behoudender types onder ons mogen we ook iets behouden. Wellicht doelt ook de oprukkende vergrijzing op een voorkeur voor behoud van het bestaande maar dat valt niet echt op te maken uit het artikel en is het meer mijn eigen interpretatie gebaseerd op de blik in de spiegel iedere ochtend.
Jule vervolgt: In een vrijdag te publiceren rapport (‘Perspectief op groei’) poogt De Nederlandsche Bank antwoorden te formuleren op die vraag. De bank analyseert belangrijke nieuwe trends en komt met aanbevelingen. Pas het faillissementsrecht aan om meer bedrijven uitzicht op een doorstart te geven. Investeer in scholing, zowel van kinderen als werkenden. Geef vooral  gerichte subsidies voor innovatie. Maak de arbeidsmarkt flexibeler.
analyse De Nederlandse Bank analyseert vanuit haar deskundigheid en ervaring de trends in de arbeidsmarkt en ik kan daar, ook na lezing van het rapport, niet veel aan of af doen. Wat dan wel?

De terminologie die Swank hanteert is overduidelijk zeer veranderingsgericht. Veranderingsgericht bestaat bij de gratie van behoudzuchtig of consolideren (meer in banktermen). De Bank zet zich in verschillende bewoordingen af tegen het feit dat zij vindt dat veel bedrijven nog te veel blijven hangen in de bestaande economie. Afgezien van het feit dat ik hoop dat zij zichzelf ook meegenomen hebben in de analyse blijft het voor mij een “opdracht” om juist die tweedeling die ook in mijn analyse tool terug te vinden is te onderbouwen.

gemeen Wat hebben termen als permanent bijleren, weerbaar, veranderen, bewegen, perspectief en uitdaging gemeen.

Analyseren wij de terminologie vanuit de mathematica, ook wel bekend als chaostheorie dan kijken we naar de omstandigheden waarbij deterministische chaos optreedt en welke eigenschappen die heeft. Het begrip chaos heeft hierbij een technische betekenis, te onderscheiden van het losse alledaagse woordgebruik. Deterministische chaos betekent dat de schijnbare wanorde toch exact bepaald is en geordend tot stand komt volgens een algoritme of rekenregel.  Bijvoorbeeld een differentiaal-vergelijking of recursie. Het gebied is bijzonder praktisch want de stabiliteit en betrouwbaarheid van systemen wordt ermee onderzocht.

Kenmerken van dynamisch zijn dan; chaos, beweging, tijdsfactor contextueel

Kenmerken van stabiel zijn; praktisch en betrouwbaar en systematisch

Deze indeling leidt tot volgende vergelijking.

Dynamisch

·      Weerbaar

·      Permanent bijleren

·      Globaliseren

·      Veranderende economie

·     Volop in beweging

·     Flexibel

·     Nieuwe uitdagingen

·     Perspectief

·     Verdere groei

Stabiel

·     Behouden

·     Oprukkende vergrijzing

  De systeemtheorie is een soort van integratie van het klassiek managementperspectief en human relations. Zo neigt de mechanistische visie van het systeem naar het klassiek managementperspectief en het erkennen van de complexiteit en de invloed van mensen binnen dit systeem naar human relations.

Zoals de naam aangeeft, beschouwt de systeemtheorie een organisatie als een systeem dat bestaat uit verschillende onderdelen of subsystemen. Systemen en subsystemen opereren niet in het luchtledige maar in een bepaalde omgeving. Dit in acht genomen kan men 2 systemen onderscheiden van mekaar: een gesloten en een open systeem. Een gesloten systeem vertoont geen wisselwerking met de omgeving. Ze oefent er geen invloed op uit en ze wordt er ook niet door beïnvloed. Een open systeem kent een dynamische, intense wisselwerking met de omgeving. Ze oefent er wel invloed op uit en ze wordt er door beïnvloed.