Gouda in het Glazen Huis

Serious Request

Serious Request is al jaren een aansprekend evenement  dat 6 dagen duurt en veel belangstellenden trekt. Het glazen huis, met DJ’s erin, is de trekpleister.  Het gaat natuurlijk om het goede doel, maar het is altijd bijzonder dat het doen en laten van de DJ’s in het glazen huis dagenlang voor een groot publiek  zo zichtbaar is.

Het is echter hetzelfde wat gemeenten steeds meer ervaren. Burgers delen hun ervaringen met gemeentelijke dienstverlening op social media. Hierdoor is  al snel bekend wanneer een gemeente in de ogen van burgers tekortschiet. En wat nog meer van belang is, in hoeverre een gemeente goed of slecht presteert op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid, zorg of het beheer openbare buitenruimte.

glazen+huis22

Casus openbare buitenruimte

Voor wat betreft de openbare buitenruimte hierna een ervaring van een burger in de gemeente Gouda. Twee jaar terug is er in een van de wijken ineens riet aan de kanten van vijvers geplant. Het riet  groeit al snel 2 m hoog en ontneemt bij meerdere huizen het uitzicht op de vijver. Inspraak van de buurt is er niet geweest. Jammer, want met wat kleine aanpassingen had de milieuvriendelijke aanplant er kunnen komen met behoud van uitzicht. Tot teleurstelling van de bewoners blijft ook tijdig onderhoud achterwege en wordt het groene riet een verrommelde bruine muur. Na een melding  van een van de bewoners op de gemeentelijke website volgt er een reactie van het onderhoudsbedrijf Cyclus:  het opschonen van de taludkanten heeft enige tijd stil gelegen, maar het riet wordt gesnoeid………..maanden later is er nog steeds niets gebeurd.

IMG_1037

Aan de hand van dit voorbeeld wordt duidelijk dat een melding bij de gemeente wel goed doorkomt, maar de gemeente de uitvoerende organisatie niet monitort op de afhandeling ervan.

Wat leert de casus verder? Voordat de maatregel werd genomen om riet langs de vijvers aan te planten, is er door de gemeente geen werk gemaakt van inspraak. Is inspraak geen onderdeel van het beleid, wordt het vergeten of wil Gouda liever geen inspraak ?

Op waarstaatjegemeente, voor Gouda vervult dat de functie van glazen huis, is te lezen dat Gouda  (nog) niet heeft deelgenomen aan de  zogenaamde Burgerpeiling. Een peiling,  waardoor de gemeente een beeld krijgt wat er in wijken speelt en wat de beleving van burgers is.

En hoe acteerde Gouda in 2016 met inspraak rond de vestiging van een centrum voor 500 asielzoekers ? Niet echt sterk. Het beeld neigt naar een gebrekkige inspraak of beter gezegd een gebrekkige invulling van burgerparticipatie binnen de gemeente. En dat terwijl er toch een heuse wethouder voor Burgerparticipatie is.

Participeren  en samenwerken

Het had ook anders gekund. Door aanwonenden van de vijvers te informeren over de beweegredenen van de gemeente om te kiezen voor milieuvriendelijke oeveraanplant . En te informeren over de wijze waarop het plan wordt uitgevoerd.

Informeren en participeren kan vervolgens overgaan in een vorm van samenwerking, omdat belanghebbende burgers een beter begrip voor de maatregel krijgen en gemotiveerd worden om mee te denken.  Dit had de publieke waarde van de maatregel sterk kunnen vergroten ! Burgers ervaren participatie en samenwerking immers als goed openbaar bestuur. Het wekt vertrouwen !

Nu is er sprake van afbreuk in de vorm van klachten, ingezonden brieven en daarmee achteraf verspilling van tijd en energie van bestuurders, ambtenaren en burgers.

Publieke waarde

En hoe zit het in het algemeen met de prestaties van de gemeente Gouda ? Of met  andere woorden, welke publieke waarde biedt het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie aan haar burgers. Op waarstaatjegemeente.nl ontbreken gegevens van de jaren 2015 en 2016 die inzicht geven in het oordeel van burgers over de gemeente.

Prestaties en waardering zichtbaar maken

Een mooie opgave voor de gemeente Gouda is om op Waarstaatjegemeente van de VNG te laten zien wat goed gaat en wat beter kan. Laat zien hoe jouw burgers de gemeentelijke dienstverlening ervaren. Laat zien hoe je als gemeente samen met burgers beleid tot een succes maakt.

Maar hoe krijg je daarvoor, als belangrijke randvoorwaarde, de interne organisatie op orde ? En hoe bewerkstellig je dat medewerkers goed worden gefaciliteerd om zich in te zetten voor verbeteringen en vernieuwingen van werkprocessen die de publieke waarde van de gemeentelijke organisatie vergroten ?

Dynamische en lerende gemeentelijke organisatie

Op de eerste plaats vraagt dit om een visie op de vraag wat publieke waarde voor bestuur en medewerkers betekent.  Is de keuze voor het vergroten van publieke waarde eenmaal gemaakt, dan volgen stappen als uitgangspositie bepalen, maatregelen benoemen met oog voor onderlinge samenhang, leerroutes uitzetten en publieke waarde meten.

Een kritische succesfactor is dat medewerkers de speelruimte krijgen om in teamverband en op methodische wijze naar verbeteringen in aanpak en communicatie te zoeken die voor burgers het verschil maken. Dit is een werkwijze die goed past bij een dynamische en  lerende gemeentelijke organisatie.  Met als resultaat meer publieke waarde en een grotere waardering van burgers.

Voor bestuur, medewerkers en management een uitdagend traject !

Joop van Nierop
Joop van Nierop MBA

Publiekewaardecreatie.nl

Vragen en contact