Goed openbaar bestuur is een randvoorwaarde voor het creëren van publieke waarde. Want publieke waarde creëren is vertrouwen van de burger krijgen, en staat voor het garanderen dat sociale en maatschappelijke doelstellingen worden behaald. (Publiekewaardecreatie.nl, 2016).

logo_bbs_drukwerk

Business Benefit Solutions en publieke waarde.

IT en overheid in combinatie met elkaar roept associaties op van mislukte projecten te duur en te laat en ineffectief (Parlementair onderzoek “ICT projecten bij de overheid”, 2015).  Gemeenten voelen zich overgeleverd aan leveranciers met een bijna-monopolie. Dit wekt geen vertrouwen bij de burger en de interne organisatie. Want de inzet van ICT dient vele organisatorische voordelen te bieden en vooral waarde te leveren.

Business Benefit Solutions realiseert onomstotelijk (publieke-) meerwaarde uit  informatiesystemen o.a. met Qalumma technologie. Met de focus op het gewenste resultaat en de belanghebbenden uit “de business” aan het roer bent u instaat zelf te beslissen en zelf te voorzien in uw informatiebehoefte, zodat u deze kunt omzetten naar kennis. Daarmee is het nu mogelijk om uw eigen visie op waardecreatie te operationaliseren. Want een informatiesysteem realiseren kan zonder programmeurs en zonder speciale workflows. De database is het informatiesysteem en het enige dat u dient te doen is daar de juiste informatie uit te destilleren. De gemeente als enige eigenaar en kenner van de informatie kan zonder jargon, zonder spinale programmeringtechnieken de database in businesstaal specificeren en onmiddellijk laten werken, inclusief de gewenste workflow. Daarmee dalen de kosten aanzienlijk en wordt het gewenste resultaat beduidend eenvoudiger bereikt.

Business Benefit Solutions doet het liefst zaken op basis van een waardegerichte business case, met harde resultaten die tegen een vaste prijs worden gerealiseerd. Uw winst is een kostenbewust en waardegedreven informatiesysteem dat enorm schaalbaar is. Dat leidt tot een doelgerichte en doelmatige overheidsorganisatie met legitiem aangewend overheidsgeld en overheidsgezag.

Met Qualumma voorzien overheidsorganisaties verregaand in de criteria voor publieke waardecreatie zodat uw organisatie aantoonbaar publieke waarde realiseert zoals;

 • Economisch waarde (b.v. hogere waarde tegen lagere kosten)
 • Sociale waarde (b.v. betere sociale uitkomsten)
 • Politieke waarde (b.v.effectief beleid)
 • Maatschappelijk waarde (b.v. een meer effectieve publieke sector)
 • Kwaliteit van leven (b.v. minder regeldruk)
 • Strategisch waarde (b.v. een responsieve overheid)
 • Goed rentmeesterschap (b.v. goed openbaar bestuur)

 

Business Benefit Solutions voldoet aan criteria voor de levering van producten/diensten:

 •  Openheid

 

De business case is transparant en wordt geaccordeerd door opdrachtgever. In relatie met de business case wordt verantwoording afgelegd over de wijze van realisatie.
 • Participatie

 

De overheid participeert niet in een leveranciersproject, maar zit aan het stuur. Dat geeft de gelegenheid om medewerkers en burgers te doen anticiperen indien gewenst.
 • Verantwoording

 

De transparantie in verantwoording door Business Benefit Solutions is basis voor transparantie in de terugkoppeling naar gemeentelijke gremia.
 • Legitimiteit
Deze transparantie en verantwoording levert een essentiële bijdrage aan de legitimiteit en draagvlak van gemeentelijke initiatieven
 • Doelgericht
Inhoudelijke terugkoppeling is in het proces ingebed door moderne efficiënte vormen van prototyping
 • Doelmatig
Doordat technische schakels overbodig zijn geworden en doordat tijdens het gebuik eenvoudig gewijzigd kan worden is sprake van meer dan gemiddelde doelmatigheid voor zover die uit de aanpak voortvloeit.
 • Professionaliteit
Doordat informatie effectiever en efficiënter kan worden ontsloten ontstaat kennis die de professionaliteit doet stijgen, zodat kwalitatief betere beslissingen kunnen worden genomen.